อพท. จับมือ สสส.พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุข

อพท. จับมือ สสส.พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุข

อพท.ผนึกกำลัง สสส. หาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ นำไปสู่การจ้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

อพท. จับมือ สสส.พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ให้การต้อนรับ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะที่ 3 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนางสาวดวงพร เฮงบุณยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

ที่ผ่านมา สสส. และ อพท. ได้พัฒนาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชน โดย สสส. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ ขณะที่ อพท. ได้มอบหมายให้ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 7 แห่ง เพื่อพัฒนามิติทางสังคม มิติทางสิ่งแวดล้อม และมิติทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การจ้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท.

การหารือในครั้งนี้ สสส. และ อพท. มีความสนใจที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนในพื้นที่พิเศษ และจะใช้ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๓) เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นตัวประสานให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code