อปท. จับมือ สสส. ผุดพื้นที่ออกกำลังกายทั่วปท.

สร้างสุขภาพ-ลดภาวะเสี่ยงต่อโรค

 

อปท. จับมือ สสส. ผุดพื้นที่ออกกำลังกายทั่วปท.

          รอบท้องถิ่น-จากผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายขงคนไทยในปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีจำนวนผู้ออกกำลังกายทั้งสิ้น 16.3 ล้านคน ซึ่งกลุ่มเด็กถือเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73 ขณะที่วัยทำงานมีอัตราการออกกำลังกายน้อยที่สุด คือร้อยละ 20 ทั้งที่การออกกำลังกายถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ โดยพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพียงร้อยละ 17 ขณะที่ผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงถึงร้อยละ 68 หรือจำนวน 9.2 ล้านคนของจำนวนประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป

 

          ทั้งนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ จึงเกิดความร่วมมือในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้กระจายไปยังทุกชุมชน พร้อมกันนี้จะมีการแข่งขันกีฬาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย 20 องค์กร จาก 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

 

          ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ดำเนินการให้บริการด้านการออกกำลังกายและกีฬาอยู่บ้างแล้ว จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในบางท้องถิ่นได้มีการกำหนดเป็นมาตรการและนโยบายสำคัญ

 

          จึงนับเป็นโอกาสดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศ ลงนามบันทึกข้ตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการอกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 14-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code