อบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง


อบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง thaihealth


เมื่อไม่นานนี้ พระวรพล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพิจิตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เครือข่ายนักสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายองค์กรปลอดเหล้าจังหวัดพิจิตร สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และหน่วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะโมเดิร์นจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการ ‘อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5’


อบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง thaihealth


พิธีเปิดโดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในกิจกรรมแกนนำเด็กและเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมกลุ่มเป็นเยาวชนจิตอาสาทำดีถวายแด่พ่อหลวง เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครนักรณรงค์องค์กรปลอดเหล้าจังหวัดพิจิตร ภายในกิจกรรมเด็กและเยาวชนร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงละครคุณธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนปัญหาสังคมครอบครัวติดยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวโดยเด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในด้านดี

Shares:
QR Code :
QR Code