อบรมเฝ้าระวัง ปัญหาฆ่าตัวตาย

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


อบรมเฝ้าระวัง ปัญหาฆ่าตัวตาย thaihealth


แฟ้มภาพ


มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน โดยทางสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเยาวชน พร้อมสอนการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบฉุกเฉิน


ที่ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายประกาศิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สร้างพลังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายร่วมใจสร้างพลังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย พร้อมเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น


นายประกาศิต กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุข จังหวัดยโสธร และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ด้วยการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สร้างพลังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานการณ์โควิด-19


โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาสุข จังหวัดยโสธร รวมทั้งวิทยากร CPR จากทุกอำเภอ สำหรับการประชุมและอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนและความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การประเมินสุขภาพจิต ออนไลน์  Application mental Health Check In การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยหลักการปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ์โควิด 19


สำหรับ อสร.และผู้เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการค้นหาวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม การบรรยายหัวข้อเรื่องปัญหาวัยรุ่นกับการกระทำความผิด และกิจกรรมก้าวท้าใจ วัยรุ่นไทย ใส่ใจสุขภาพ พร้อมทั้งการบรรยายความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR พร้อมฝึกปฏิบัติ

Shares:
QR Code :
QR Code