อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ thaihealth


ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังด้านการทำงาน เพื่อเข้าใจปัญหาเรื่องเพศ


กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภายในด้านการทำงานในระบบดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการปรับฐานคิดให้มีมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก และประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในชุมชน เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาเรื่องเพศที่เกิดกับเด็กและเยาวชน


โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ที่สำนักข่าวเด็กพะเยาดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.) ดำเนินงานโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code