อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะในชุมชน

ที่มา : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย 


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย 


อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะในชุมชน  thaihealth


แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย เปิดโครงการอบรมคุฎบะฮฺเพื่อสุขภาวะ (ต้านบุหรี่)


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมคุฎบะฮฺ เพื่อสุขภาวะ” โดยมีนายศักดิ์กริยา บอลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน


"จากที่แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยได้จัดทำหนังสือคุฎบะฮ ที่รวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของอิสลามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสุขภาวะรวมถึงบุหรี่และยาสูบ เพื่อให้มีการนำคุฎบะฮฺไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรม การใช้คุฎบะฮฺต้านบุหรี่และยาสูบ (ลา คอมรฺ) เพื่อให้คอเต็บทุกมัสยิดสามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้ต่อผู้ที่มา ละหมาดวันศุกร์ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป และเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศาสนสถานที่ปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 อีกด้วย" นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผอ.สสม.ภาคใต้ตอนกลาง กล่าว


นอกจากนี้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อาทิ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความสำคัญขอคอเต็บในการนำเสนอคุฏบะฮฺ” และ รศ.อัลดุลรอชีด เจ๊ะมะ อาจารย์จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ในข้อข้อ“การจับประเด็นและการวางโครงสร้างในการนำเสนอคฎบะฮฺ”


โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะกรรมการมัสยิดในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี อาทิ เสนอให้ สสม.จัดตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอคุฎบะฮฺต้านบุหรี่ในพื้นที่ต่างๆอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code