อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ 


อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสุรินทร์ เตรียมอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  6-15 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 172,765 คน และได้รับการประเมินคัดกรองการจำแนกผู้สูงอายุตามศักยภาพในชีวิตประจำวัน จำนวน 172,765 คน จำแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 166,210 คน กลุ่มติดบ้าน จำนวน 5,140 คน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1,415 คน ของประชาชนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด โดยมีผู้ที่ได้รับการอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน/ติดเตียง จำนวน 258 คน มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเป้าหมายทั้งหมด 1 : 5.48 คน ประกอบกับในอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด ปี พ.ศ.2559 จำนวน 1,513 คน แยกเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 397 คน ผู้สูงอายุติดเตียง 113 คน และมีผู้ที่ได้รับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน/ติดเตียง จำนวน 10 คน มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเป้าหมายทั้งหมด 1 : 1.13 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีทั้งหมด 11 ด้าน และด้านที่ 3 คือ การลดความเลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคม ซึ่งแสดงถึงรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุไทย โดยประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 7.5 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งเพิ่มเป็น 9.7 ล้านคน (ร้อยละ 15.04) ในปี พ.ศ.2559


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care giver ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 15 มีนาคม 2560 หลักสูตร 70 ชั่วโมง ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนตามนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่  และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ให้มีความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเกิดภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน โดยมีคุณสมบัติในการคัดเลือก อสม. ดังนี้  มีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ  มีผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ราย มีความเสียสละและรักในอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ


สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care giver ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิผลต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code