อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในสถานประกอบการ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในสถานประกอบการ thaihealth


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ


แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดย  ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์ หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาล จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการบริษัท ศรีพุธตรังพารากรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code