อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเช้าวันนี้ 25 พ.ค.54 ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในงานมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ข้าราชการ–ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการจังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้รับเกียรติจาก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายสฤษดิ์ ประดับศรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 180 คน จากทั้ง 9 อำเภอ อำเภอละ  20 คน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานให้ความร่วมมือด้านการประสานงานการจัดโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรอภิปรายในหัวข้อพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละอำเภอ สามารถเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้  ด้านการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดปัญหาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวและชุมชนได้

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code