อนุศาสนาจารย์กองทัพบก หนุนกำลังพล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อนุศาสนาจารย์กองทัพบก หนุนกำลังพล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานเครือข่ายองค์กรดงเหล้า (สคล.) ร่วมกับกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามหลักสูตรการศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 58 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 50 นาย จากหน่วยทหารทั้ง 4 ภาค ณ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากจบการอบรม พบว่า นายทหารและทหารหญิง ให้ความสนใจในกระบวนการลด ละ เลิก อย่างน่าพอใจ สังเกตได้จาก การมีส่วนร่วมในการเล่าประสบการณ์ของตัวเองในการเกี่ยวข้องกับเหล้า ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถที่จะระบุสาเหตุที่ทำให้ต้องดื่ม-ขายเหล้า พร้อมกับบอกปัญหาที่พบภายหลังจากดื่ม-ขายหรือเกี่ยวข้องกับเหล้าแล้วได้ค่อนข้างละเอียด

อนุศาสนาจารย์กองทัพบก หนุนกำลังพล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุศาสนาจารย์กองทัพบก หนุนกำลังพล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในส่วนของการระดมสมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาการดื่ม-ขายและโฆษณา แม้ว่าจะยังไม่ได้บทสรุปที่ตายตัว แต่หลายๆ คน ระบุว่า ต้องแก้ที่ตนเองก่อน จากนั้นก็ไปแก้ที่ครอบครัว หน่วยงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ท้ายสุดเมื่อให้เสนอให้มีการระบุขอรับการสนับสนุนในการทำงานรณรงค์งดเหล้า หลายเสียงเห็นพ้องกันว่า ผู้บังคับบัญชามีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้สภาพแวดล้อมในหน่วยเกื้อกูลต่อการทำการณรงค์งดเหล้า โดยท่านที่เข้าอบรมไม่ได้ปฎิเสธในการเป็นแกนเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าแต่อย่างใด แต่ก็มีหลายท่านที่ขอรับสื่อรณรงค์งดเหล้าและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และนำเสนอหน่วยทหารต้นสังกัดต่อไป

พันเอกจำรัส ฉุนจัตุรัสพันเอกจำรัส ฉุนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประธานในการจัดอบรม กล่าวว่า ช่วงเข้ารับราชการใหม่ ได้ทำโครงการ “เลิกเหล้าเป็นคนดี เลิกบุหรี่เพื่อคนรัก” ซึ่งนานมาแล้ว และซบเซาหายไปตามเวลาที่ผ่านไป ตอนนี้รู้สึกดีใจที่จะได้มาริเริ่มงานนี้อีกครั้ง หวังว่าการมาอบรมครั้งนี้ จะทำให้บรรยากาศการณรงค์งดเหล้าบุหรี่ในหน่วยทหารมีสีสันมากขึ้น และเป็นนโยบายที่ดีที่จะได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยทหารต่างๆ ให้มีการนำไปเป็นภารกิจของอนุศาสนาจารย์ต่อไป

กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้กำลังพลของกองทัพบก ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุขซึ่งรวมถึง เหล้า บุหรี่ ด้วยในแต่ละหน่วยงาน

นส.กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์ “เราไม่ได้หวังว่า ทหารจะเลิกกินเหล้า เลิกเลี้ยงเหล้า หรือร้านค้าในหน่วยงานทหารไม่มีการขายเหล้าเด็ดขาด แต่หวังว่า จะได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและความรู้ที่สำคัญแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งทุกท่านสามารถที่รณรงค์งดเหล้า โดยเริ่มต้นที่ตนเอง เพื่อนๆ ครอบครัว กรม กอง หรือหน่วยให้มีการจำกัดการดื่ม การขายและการโฆษณาในค่ายทหารลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น เรายังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสเสนอตนเองเป็นแกนสำคัญในนำรณรงค์งดเหล้าในหน่วยทหารที่ตนเองสังกัดด้วย โดยพร้อมที่สนับสนุนกระบวนการและสื่อตามความเหมาะสม” นส.กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวสรุป

สำหรับการจัดกระบวนการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.บุญเรือง จันทรวิมล อนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์, คุณกัญญารัตน์ สุริยะวงค์, คุณทนงค์ชัย บูรณะพิสุทธิ์, คุณประญัติ เกรัมย์ และคุณวรุต  นสาย จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เรื่อง: กัญญารัตน์ สุริยะวงค์
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

           

 

Shares:
QR Code :
QR Code