องค์กรแห่งความสุข:แนวทางแห่งการสร้างสุขภาวะในองค์กรอย่างแท้จริง(Happy Workplace as the Way to Achieve Genuine Healthy Organizations)

featured

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ Change Fusion ร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรในหัวข้อเรื่อง”องค์กรแห่งความสุข”ในวาระการประชุมโลกเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของ International Union for Health Promotion and Education(IUHPE)

Shares:
QR Code :
QR Code