องค์กรเด็ก-เยาวชนวอนสร้างผู้ใหญ่ตัวอย่าง

ภาคีเด็กเสนอจัดตั้งองค์กรกลางด้านเด็กและเยาวชน

 

องค์กรเด็ก-เยาวชนวอนสร้างผู้ใหญ่ตัวอย่าง          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาเยาวชน กทม.ร่วมกับองค์กรเด็กและเยาวชน 7 องค์กร ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐมีการจัดตั้งองค์กรกลางด้านเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เช่น กระทรวงเยาวชนและกีฬา หรือสำนักเยาวชนและกีฬากทม. และควรร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนา และทำความเข้าใจกับสถาบันครอบครัว ให้มีการสนับสนุนเด็กและเยาวชน ออกมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในรูปแบบต่างๆ

 

            รวมทั้งเสนอให้องค์กรภาคเอกชนจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์ประสานงานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

          นอกจากนี้ทางองค์กรเด็กและเยาวชนยังได้เสนอให้ทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนร่วมกันส่งเสริมให้เกิด ผู้ใหญ่ตัวอย่างในแต่ละด้านของสังคมให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนได้มีแนวทาง การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม บนพื้นฐานความสามัคคีและความถูกต้อง

 

          นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเยาวชน กทม.กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ต่อการพัฒนาระบบกิจกรรมเยาวชนบนพื้นฐานต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน จะร่วมกันพัฒนาระบบกิจกรรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต้นทุนชีวิตและเยาวชน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการนำประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เข้าไปบรรจุในทุกกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นปัจจุบันที่รับผิดชอบ และอนาคตที่ดีงามต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 09-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code