องค์กรทำประโยชน์ผู้สูงอายุดีเด่นปี 57

/data/content/23759/cms/acehprsz1489.jpg

          มส.ผส.คว้ารางวัลองค์กรทำประโยชน์ผู้สูงอายุดีเด่นปี 57

          พ.ญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีนี้ มส.ผส.ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีผลงาน อาทิ แผนงานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ (ปี2553-2555) และแผนงานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ซึ่งเป็นแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงโครงการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการจัดทำนโยบายระดับชาติ และการทำงานขององค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 9 เม.ย.57 ที่สโมสรกองทัพบก

/data/content/23759/cms/abefgptvw159.jpg

          “ภายในเดือนเมษายนนี้ มส.ผส.จะจัดเวทีเพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมืองเห็นความสำคัญของเรื่องการออมเพื่อชราภาพ และจะผลักดันให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนำไปดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุข้อมูลล่าสุดว่า ไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 13% คิดเป็น 8-9 ล้านคน และอีก 15 ปี จะมีผู้สูงอายุ 25% เป็น 1 ใน 4 ของประชากรไทย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนระดับชาติในการวางระบบต่างๆ รองรับ โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ที่เป็นเรื่องจำเป็น เช่น หลักประกันรายได้ ระบบบริการสุขภาพ ระบบดูแลกันและกัน และระบบการออมเพื่อชราภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและระบบบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุด้วย” พ.ญ.ลัดดา กล่าว

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 

 

Shares:
QR Code :
QR Code