‘ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร’ ปลูกฝังวินัยเชิงบวก

ที่มา : แนวหน้า


'ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร' ปลูกฝังวินัยเชิงบวก thaihealth


แฟ้มภาพ


คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคาดหวังให้ลูกเติบโตมาเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีสุขภาพจิตที่ดี และสุขภาพกายที่แข็งแรง แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้ครอบครัวคือบุคลากรสำคัญที่จะช่วยกันเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เกิดกับลูกน้อย


เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาวะ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม "ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐบาล และกระตุ้นการเลี้ยงลูกด้วยทักษะเชิงบวก เพิ่มขีดความสามารถให้กับลูก พร้อมจัดการปัญหาพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


'ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร' ปลูกฝังวินัยเชิงบวก thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า การสร้างทักษะส่วนบุคคลที่จะทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะใน เชิงบวกเป็นสิ่งที่ สสส. ให้ความสำคัญ โดยในกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างเสริมทักษะในการดูแลลูก เพราะคนที่ดูแลลูกที่ดีที่สุดไม่ใช่บุคลากรทางสาธารณสุข แต่แท้จริงแล้วคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองต่างหากที่มีความสามารถในการดูแลลูกหลานได้ดีที่สุด


'ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร' ปลูกฝังวินัยเชิงบวก thaihealth


"หัวใจสำคัญในการเลี้ยงลูกคือ ไม่ได้สอนลูกในตอนโต แต่ควรสอนในช่วง 2-3 ปีแรก เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคง เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง และมีความไว้วางใจผู้อื่นเพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้" รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความพร้อมของพ่อแม่ที่ควรมี 6 ข้อ ได้แก่ ความพร้อมด้านร่างกาย ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านความรู้และด้านทักษะในการเลี้ยงลูก และด้านความพร้อมทางด้านจิตใจ นอกจากนี้หน้าที่ของ พ่อแม่ที่ดีคือ ต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก และยังต้องฝึกวินัยให้เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งการเลี้ยงลูกให้มีวินัยต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเริ่มจากการฝึกให้นอนเป็นเวลา เป็นต้น


'ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร'เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก thaihealth


นางศรัญญา โรยแสง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า เพราะตนไม่มั่นใจในความรู้ที่เชื่อจากเฟซบุ๊ค จึงอยากได้แนวทางการเลี้ยงดูลูกที่ชัดเจน เนื่องจากในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตไปเรื่อยๆ โดยหวังให้เด็กคิดได้เองตอนโต แต่ตนมองว่าเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินไป ทำให้ต้องมา เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสัญจรเพื่อนำแนวทางและองค์ความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างทักษะให้กับลูกเพื่อให้เติบโตอย่างมีวินัยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


'ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร'เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก thaihealth


ในขณะที่ นางสาวปณธร สุขสายันต์ และนายสุภณ จินตธนะเดชผู้เข้าร่วมกิจกรรม เล่าว่าลูกของตนมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ จึงเป็นสาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรม และมองว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย สสส.จึงมั่นใจในความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งที่จะช่วยแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก เพื่อที่ตนเองจะสามารถนำไปปรับใช้กับการเลี้ยงดูลูกของตนเองได้


กิจกรรม "ห้องเรียนสัญจร ตอน เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ" สสส. ได้เดินสายขยายฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการของลูกไปยังพ่อแม่ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคตะวันตก ที่ จ.กาญจนบุรี 2. ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุบลราชธานี 4. ภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี และ 5. ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกเชิงบวก และกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับลูก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โทรศัพท์ 0 2933 9750 หรือ www.bangkokweb solution.com/thaihealth2018

Shares:
QR Code :
QR Code