‘ห้วยยอด’ จัดโครงการพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ที่มา : มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล


‘ห้วยยอด’ จัดโครงการพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา thaihealth


โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล


​เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล พิธีเปิดโดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อให้ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด วังเทพธาโร และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3


‘ห้วยยอด’ จัดโครงการพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code