ห่วงแม่ค้าตลาดสดป่วยโรคกระดูก

           กทม.ตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ พบอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย


 /data/content/25831/cms/e_efimpuwyz457.jpg


          นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้ทำการตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติ กทม.เรื่องตลาด พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 3 ด้านคือ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อแพร่ไปยังอาหาร จากนี้จะขยายการตรวจไปยังผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้จากการตรวจสุขภาพแม่ค้าพบว่ามีโรคที่น่าเป็นห่วงคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่มักนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ ซึ่งในการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตในครั้งต่อไปจะหารือเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้ค้าได้มีการเคลื่อนไหวบ้างในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดี


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code