ห่วงประชาชนหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น แนะวิธีป้องกันโรค

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ห่วงประชาชนหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น แนะวิธีป้องกันโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกห่วงประชาชน หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคที่อาจจะขึ้นได้


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในพื้นที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ มีอากาศหนาวเย็นมาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว โดยจากการติดตามเฝ้าระวังโรคพบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 3,687 ราย ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ อ.บางกระทุ่ม


โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 1,478 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อพิจารณารายอำเภอพบว่าอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บางกระทุ่ม รองลงมาคือ ชาติตระการ วังทอง บางระกำและเมืองพิษณุโลก


โรคปอดบวม/ปอดติดเชื้อ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 2,824 รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.ชาติตระการ,นครไทย และวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอำเภออื่นๆ ส่วนโรคไข้หวัดนก ในประเทศไทยหลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549แล้ว ยังไม่มีรายงานเพิ่มอีกในทุกจังหวัด


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว ขอให้ประชาชนป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันตอม ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชนในช่วงที่มีการระบาดเช่นสนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า รักษาความอบอุ่นของร่างกายสม่ำเสมอ แต่อย่าใช้วิธีดื่มสุรา หรือพิงไฟในที่อับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

Shares:
QR Code :
QR Code