‘หุ่นสาย’ สร้างเสริมสุขภาวะครูนักเรียน

'หุ่นสาย' สร้างเสริมสุขภาวะครูนักเรียน thaihealth


สสส. ร่วมสสค. จัดทำ "โครงการหุ่นสายสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้" เพื่อขยายผลการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู้ด้านสุขภาพ


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)มอบทุนสนับสนุน "คณะหุ่นสายจิ๊กกิ้ว" ของ โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในการจัดทำ "โครงการหุ่นสายสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้" ภายใต้ "โครงการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน" เพื่อขยายผลการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผสานความสนุกสนานและสาระความรู้ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับทักษะชีวิตที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาวะของเด็กเยาวชน และครอบครัวอย่างยั่งยืน


นางปาริชาติ นวลิมป์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า แต่เดิมนำหุ่นสายมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน ต่อมาได้พัฒนาเป็นคณะหุ่นสายจิ๊กกิ้ว โดยได้พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตของเด็กโดยไม่ได้'หุ่นสาย' สร้างเสริมสุขภาวะครูนักเรียน thaihealthจำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น ต่อมาได้เพิ่มบทและการแสดงที่มีเนื้อหาเน้นการเรียนรู้การใช้ชีวิตของเด็กๆ เช่น การกินให้ถูกสุขลักษณะ ความรู้เรื่องโรคอ้วน และวรรณคดีไทย โดยสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาวะเข้าไปในการแสดงชุดต่างๆ ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ราวที่มีประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ผู้ชมรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่พวกเขาค้นพบและนำมาใช้ถ่ายทอดในการแสดง


ซึ่งก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นบทละครเด็กๆ จะต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านพวกเขาต้องสืบค้นและทำความเข้าใจในเรื่องของสุขภาวะในทุกมิติ ผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านสาธารณสุขผลเสียของการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ปัญหาสุขภาวะอันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเช่น ดิน น้ำ อากาศ ปัญหาขยะในชุมชนสิ่งเหล่านี้จะซึมซับผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ต่างไปจากการเรียนรู้ผ่านตำราในห้องเรียน ยิ่งร้องเล่นเต้นแสดงซ้ำๆ ก็ยิ่งช่วยตอกย้ำ และพัฒนาไปสู่จิตสำนึกซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับพวกเขาต่อไปในอนาคต.


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code