หัวหน้าสำนักเลขาธิการ WHO FCTC เยือนไทย ชื่นชม สสส. ในฐานะองค์กรต้นแบบระดับสากล สร้างกลไกสำคัญขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ลดอัตราบริโภคยาสูบไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    หัวหน้าสำนักเลขาธิการ WHO FCTC เยือนไทย ชื่นชม สสส. ในฐานะองค์กรต้นแบบระดับสากล สร้างกลไกสำคัญขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบกว่า 2 ทศวรรษ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราบริโภคยาสูบไทยจาก 26% เป็น 17%

                    เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การประเมินความต้องการเพื่อการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) ในประเทศไทย”

                    นำโดย ดร.เอเดรียน่า บลังโก มาร์กิโซ หัวหน้าสำนักเลขาธิการอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ โดย ดร.ดร.เอเดรียน่า กล่าวว่า สสส. เป็นองค์กรสำคัญของประเทศไทยและระดับสากล โดยเป็นกลไกสำคัญในการจุดประกาย สาน เสริมพลัง และสนับสนุนการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนมากว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งการมาเยือนไทยในครั้งนี้ของ WHO-FCTC เพื่อทบทวนกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยและประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) ทั้งด้านวิชาการและการเงิน ให้เกิดข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินการของไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส. ได้ขับเคลื่อนการทำงานควบคุมยาสูบร่วมกันกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดอัตราการบริโภคยาสูบจาก 25.5% ในปี 2544 มาเป็น 17.4% ในปี 2564 มีอัตราภาษียาสูบเทียบกับราคาขายปลีกในระดับสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% ของพื้นที่ซอง มีการห้ามการนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง เพิ่มอายุขั้นต่ำในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นอย่างน้อย 20 ปี นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่บังคับใช้บรรจุภัณฑ์บุหรี่ซองเรียบ การประชุมทวิภาคีครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการ แลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทและบทเรียนความสำเร็จการของการทำงานควบคุมยาสูบของสสส.และภาคีเครือข่าย ตลอดจนการเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อการบรรลุกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

                    นางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) กล่าวว่า SEATCA ได้ร่วมกับ สสส. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านระบบการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบ Online (หรือ Resource Hub on Sustainable Financial Mechanism for Health Promotion) ตามที่อยู่ (URL) http://HPFHub.info โดยประมวล และสังเคราะห์ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และบทเรียน จาก สสส. องค์การอนามัยโลก และองค์กรลักษณะคล้าย สสส. ในประเทศต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศที่สนใจ นอกจากนี้ได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ “นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” (Fellowship : Innovative Financing For Health Promotion) มุ่งส่งเสริมศักยภาพประเทศกำลังพัฒนา 10 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อการผลักดันกฎหมายจัดตั้งกลไกการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนโดยมี สสส.ไทย เป็นต้นแบบสำคัญ

 

Shares:
QR Code :
QR Code