หลังฉีด 30 นาที คอยสังเกตอาการ

Shares:
QR Code :
QR Code