หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปลี่ยนแปลงสังคม

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กระทรวงศึกษาธิการ วางเป้าหมายให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปลี่ยนแปลงสังคม ไปสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปลี่ยนแปลงสังคม thaihealth


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องการป้องกันการทุจริต ในชื่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)


เป็นการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน สร้างความตระหนักในการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเน้นปลูกฝังคนในชาติคิดแยกแยะผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สำหรับหลักสูตรจะดำเนินการในสองรูปแบบ ทั้งแบบหลักสูตรโดยตรงที่เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน และหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเข้าใจและใช้ชีวิตในสังคมโลกที่มีความหลากหลายได้


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย พร้อมที่จะดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยคาดหวังว่าเมื่อใช้หลักสูตรนี้อย่างเต็มรูปแบบทุกโรงเรียนแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Shares:
QR Code :
QR Code