หยุดความรุนแรง ปกป้องสิทธิผู้หญิง

ความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่องที่สังคมต้องไม่เพิกเฉย
หมดยุค ‘ผู้ชายเป็นใหญ่’ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิ และเสมอภาคทางสังคม ทุกเพศต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

มาร่วมกัน หยุด! ทุกความรุนแรง เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้หญิง

Shares:
QR Code :
QR Code