‘หมู่บ้านตากออก’ ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


'หมู่บ้านตากออก' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth


โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก”


“แทนที่เราจะกีดกันเด็กออกไป เราก็ดึงเด็กมาเป็นแนวร่วมรับผิดชอบสังคม ให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นอนาคตและเป็นเจ้าของชุมชนเช่นกัน ให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ โดยเรามีหน้าที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเสริมก็พอ เวลามีงานไมต้องเรียกเด็กเลย เขามากันเอง เขาจะรู้หน้าที่ ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง โดยเราไม่ต้องไปบอกไปสอน” นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก กล่าวถึงแนวทางการทำโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก” เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงพลังในทางที่ถูกที่ควร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและจิตอาสาในการรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน


ชุมชนบ้านตากออกให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ให้พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กได้ปลดปล่อยออกมาในทางที่ดี จากที่มองว่าเป็นตัวปัญหาก็แค่ดึงมาเป็นแนวร่วมรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน ปัญหาวัยรุ่นจึงคลี่คลาย กลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี


'หมู่บ้านตากออก' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth


กำนันตำบลตากออก กล่าวว่า อยากให้เด็กและเยาวชนเกิดการรวมตัวกันในการทำงานจิตอาสารู้จักรับผิดชอบและทำอะไรดีๆ ให้สังคม เพราะคนวัยนี้ คืออนาคตของชุมชน เมื่อเด็กและเยาวชนไม่จับกลุ่มกัน ไม่ชักชวนเพื่อนๆ จากชุมชนอื่นมามั่วสุม ปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะค่อยๆ ลดลง


น.ส.น้ำฝน วงษ์กลม ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในชุมชนจะมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีอยู่ประมาณ 5 กลุ่มใหญ่ รวมประมาณ 40-50 คน ชอบจับกลุ่มมั่วสุมตามสวนสาธารณะหรือท่าน้ำ ซึ่งเป็นจุดล่อแหลม นอกจากดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ร้องเพลลงส่งเสียงดัง แว้นมอเตอร์ไซค์แล้ว ยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงไหนมีการจัดงานเทศกาลการทะเลาะวิวาทจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น สร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านและทางราชการ


'หมู่บ้านตากออก' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth


ต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ การมั่วสุมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ดังนั้นจึงต้องลดต้นเหตุ จึงได้จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ซึ่งคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนจำนวน 35 และตัวแทนจากเยาวชน อีก 10 คน รวมเป็น 45 คน ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดละเลิกการดื่มสุราและสูบบุหรี่ อันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท


การขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ พร้อมทั้งจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำ และมีการประชุมประชาคมร่วมกันตั้งกฎกติกาในหมู่บ้าน คือ ห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนออกนอกบ้านเกินเวลา 4 ทุ่ม จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่ในสำคัญต่างๆ กิจกรรมทอดผ้าป่าความดี กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันจัดงานบุญ งานประเพณีของชุมชน กิจกรรมค่ายล้อมรัก โดยการนำเด็กและผู้ปกครองมาเข้าค่ายร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขายสุราและบุหรี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code