หมอรู้จักคุณ แอปฯ ดูแลสุขภาพ

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ


หมอรู้จักคุณ แอปฯ ดูแลสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข  สร้างแอป หมอรู้จักคุณ ดูแลสุขภาพประชาชนทุกระดับ


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนา Smart Digital Health RH2 เขตสุขภาพที่ 2 ว่ากระทรวงสาธารณสุขนำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว


ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 2 ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างแอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" ทำให้ประชาชนติดต่อสื่อสาร ขอรับบริการ และรับคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด มีข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น กรณีฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับระบบ 1669 ขณะที่บุคลากรสุขภาพใช้แอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและประชาชน ได้


รวมถึงวางแผนจัดบริการได้ตรงความต้องการ สามารถเชื่อมโยงบริการระหว่างสถานพยาบาลระดับต่างๆ โดยแผนการพัฒนาได้นำ Big Data และเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพอีกด้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการรับบริการ และ เสริมส่งให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น


ผลการทดลองนำร่องใช้ จ.พิษณุโลก พบว่าได้ผลดี สามารถขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นยังสามารถต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพประชาชนในประเด็นอื่นๆ เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น สามารถสร้างคุณค่าในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจ รูปแบบธุรกิจบริการสุขภาพได้ สุดท้ายจะช่วยเสริมและรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตกของรัฐบาลอีกด้วย


นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า ลักษณะเด่นของการพัฒนา Smart Digital Health RH2 มีหลายประการ เช่น แอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ทำให้เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้ป่วยไม่ต้องพกบัตรประจำตัวหรือบัตรนัดอีกต่อไป และแอปพลิเคชั่นนี้สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลการบริการระหว่างสถานพยาบาล เข้าด้วยกัน การให้บริการร่วมจึงทำได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ พร้อมมีระบบรักษาความลับผู้ป่วยเป็นอย่างดี


ลักษณะเด่นอีกประการคือการจัดการ Big Data และเทคโนโลยี AI และ IoT จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ลึกซึ้ง หลายแง่มุม เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุม 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 2 คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ทุกระดับ 673 โรงพยาบาลจะใช้แอปพลิเคชั่น หมอรู้จักคุณในการทำงานเพื่อดูแลประชาชน และมีประชาชนใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 5 หมื่นคน

Shares:
QR Code :
QR Code