หมอประกิต หวังรัฐบาลใหม่ปราบบุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า ชี้ ไทยควรลงนามพิธีสารฯ ขจัดบุหรี่เถื่อนขององค์การอนามัยโลก Win-Win กำไร 2 ต่อ ได้ภาษีเพิ่มขึ้น คนสูบบุหรี่น้อยลง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า “นานาชาติเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปราบปรามบุหรี่เถื่อน จึงได้ยกร่างพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมายของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมบุหรี่เถื่อนอย่างครบวงจรให้แก่ประเทศที่ร่วมลงนามสัตยาบันในพิธีสารฯ ได้นำไปปฏิบัติใช้ในการแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อน”

                    “สาระสำคัญในพิธีสารฯ ได้ระบุผลเสียของบุหรี่เถื่อน 1.ส่งผลต่อการระบาดของการใช้ยาสูบในระดับประเทศและระดับโลก 2.ลดทอนประสิทธิภาพของนโยบายภาษีและราคาในการควบคุมยาสูบคือ บุหรี่เถื่อนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นภาษี 3.ราคาถูกทำให้เข้าถึงง่าย ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนอายุน้อย คนยากจน และกลุ่มเปราะบาง 4.ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 5.สร้างรายได้สนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติทำสิ่งที่ขัดกับเป้าหมายของรัฐบาล 6.บั่นทอนเป้าหมายทางสุขภาพ เพิ่มภาระระบบบริการสุขภาพ และลดรายได้จากภาษีของประเทศ”


                    “บุหรี่เถื่อนในไทยระบาดหนักตามจังหวัดภาคใต้ เป็นสาเหตุสำคัญที่อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรภาคใต้ ลดลงน้อยกว่าทุกภาคของประเทศ ซึ่งล่าสุดมีการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนที่ จ.สงขลา มีมูลค่าปรับสูงถึง 4,700 ล้านบาท ต้องขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานต่างรับผิดชอบการปราบปรามบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนที่ถี่มากขึ้นในระยะนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมาก” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

                    ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า มีงานวิจัยพบว่าบุหรี่เถื่อนทำให้รัฐบาลไทยสูญเสียรายได้จากภาษียาสูบปีละมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท และธนาคารโลกมีงานวิจัยที่สรุปว่า ปริมาณบุหรี่เถื่อนสัมพันธ์กับระดับของคอรัปชั่นในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ หวังว่า รัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญต่อการปราบปรามทั้งบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้า และขอให้รัฐบาลเข้าร่วมให้สัตยาบันในพิธีสารขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมายฯ เพื่อยกเครื่องมาตรการควบคุมบุหรี่เถื่อน บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้น คนสูบบุหรี่ เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าลดลง เป็นเรื่อง Win-Win หรือกำไร 2 ต่อ

Shares:
QR Code :
QR Code