หน่วยแพทย์พระราชทานลงพื้นที่ ให้บริการตรวจรักษา

ที่มา: MGR Online


หน่วยแพทย์พระราชทานลงพื้นที่ ให้บริการตรวจรักษา thaihealth


แฟ้มภาพ


หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ตำบลโผงเผง ให้บริการตรวจรักษา พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยแพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) นำหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป


พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 250 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการจำนวนทั้งหมด 118 ราย ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 36 ราย โรคระบบทางเดินหายใจ 19 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 10 ราย โรคระบบประสาท 26 ราย และโรคผิวหนัง 10 ราย จำนวนนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ป่าโมก 1 ราย


สำหรับพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนของภาคเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 เกิดฝนตกหนักจาก “พายุขนุน” ประกอบกับมีน้ำล้นตลิ่ง ทำให้มีน้ำหลาก น้ำล้นตลิ่ง ใน 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชากรได้รับความเดือดร้อน 528 ครัวเรือน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางเกษตร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์อย่างมาก

Shares:
QR Code :
QR Code