หนุน ‘รร.บ้านบาเงง’ เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างสุขภาวะชุมชน

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


หนุน 'รร.บ้านบาเงง' เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth


สสส.หนุนโรงเรียนบ้านบาเงง เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างสุขภาวะชุมชน แก้ทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน


นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาเงง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ด้วยต้นทุนของชุมชนที่มีแหล่งความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านบาเงง จึงได้จัดทำกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อนำมาเป็นอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียน และขยายผลเข้าสู่ “การส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีแบบพอเพียง” ตาม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส” ที่สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน


ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัวทำให้เกิดภาวะทุพโภชนการในเด็กนักเรียนของ โรงเรียนบ้านบาเงง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน จ.ปัตตานี ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ต้องออกไปทำงานแต่เช้ามืดไม่มีเวลาดูแลจัดการอาหารเช้า อาหารมื้อสำคัญของเด็ก ทำได้เพียงให้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้เด็กซื้อของกินเอง ซึ่งก็มักไม่พ้นเป็นขนมกรุบกรอบราคาถูก ส่งผลให้เด็กขาดอาหาร ปวดท้อง เสียสุขภาพไม่สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข


โดยนักเรียนจะศึกษาการเพาะเห็ดและเรียนรู้แนวคิดการลดละสารเคมีในการทำการเกษตรแบบวิถีพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ แล้วกลับไปทำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน นับว่าเป็นความสำเร็จในการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้ผลดียิ่ง เด็กๆ ให้ความสนใจมาก การนำเห็ดไปเพาะที่บ้าน ผู้ปกครองเองก็พอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งนอกจากการนำเห็ดนางฟ้ามาเป็นอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียนแล้ว ผลผลิตที่ได้อย่างมากมายยังถูกนำมาใช้สอนให้นักเรียนรู้จักแปรรูปเป็นอาหาร อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code