หนุนแม่บ้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ-เด็กเล็กในชุมชน

ที่มา  : กระทรวงสาธารณสุข


หนุนแม่บ้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ-เด็กเล็กในชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลเด็กเล็กในชุมชน คัดกรอง กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยในเด็ก 2-5 ปี


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ปี 2562  โดยมีสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในปี 2564 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ และทำประโยชน์แก่สังคมได้ การส่งเสริมพลังทางปัญญาให้ผู้สูงอายุและการพัฒนาศักยภาพจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่งคมได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ภาครัฐต้องหาแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุเพื่อให้สังคมไทยในอนาคตเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ในขณะที่โครงสร้างของประชากรที่มีแนวโน้มเด็กเกิดน้อยลงและเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลพัฒนาการสมวัยของเด็ก


นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เพื่อค้นหาเด็กพัฒนาการสงสียล่าช้า หากได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ทันท่วงที ก็จะกลับเป็นปกติมีพัฒนาการที่สมวัยได้ ดังนั้น การที่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขได้นำศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีประสบการณ์เลี้ยงดูบุตรหลานในอดีตมาช่วยพัฒนาการเด็กไทยให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยคัดกรองและส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งช่วยแก้ไข กระตุ้นพัฒนาการ ก็จะทำให้เกิดสังคม “คน” คุณภาพในอนาคต


นางปาริฉัตร ประเสริฐสิริพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก 2-5 ปี ให้ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการที่สมสวัย รวมถึงกระตุ้น แก้ไขส่งต่อ โดยจะคัดเลือกผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสุขภาพดี มีจิตอาสา มาอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ สอนเล่านิทาน นอกจากนี้ยังได้ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนสัปดาห์ละ 2 วัน ในปีนี้จะดำเนินการใน 4 ภาค นำร่อง 20 จังหวัด

Shares:
QR Code :
QR Code