หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน  thaihealth


หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน ทำแผนปฏิบัติการสานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และสุนีย์ทาวเวอร์ จัดประชุมปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 9  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  โดย นายประกอบ  กุลบุตร ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยาย “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” และเวทีเสวนาแนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดย คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์  ที่มีประสบการณ์การใช้หนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระคุณ กล่าวเน้นว่า หัวใจของการดูแลเด็กคือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสื่อสาร ตั้งคำถาม ผู้อ่านต้องมีความสุขในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเสริมกิจกรรมหลังการอ่านเพื่อเพิ่มทักษะสมองส่วนหน้าให้แก่เด็ก และคุณสุดใจ  มิ่งพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้วยเงินออมวันละ บาทจัดสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็กแรกคลอดและจัดกระบวนการให้ความรู้แก่จิตอาสาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินรายการโดย คุณมีนา ดวงราษี มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน


ในภาคบ่ายเป็นเวทีเรียนรู้กองทุนสุขประภาพประจำท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดมทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจำตำบลหรือในชุมชนท้องถิ่น มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 80 คน  จากผู้แทน กศน.จาก 25 อำเภอ ครู กศน.อำเภอ ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้แทนจาก รพ.สต.

Shares:
QR Code :
QR Code