หนุนเด็กรู้เท่าทันสื่อ ไม่รังแกกันทางออนไลน์

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


หนุนเด็กรู้เท่าทันสื่อ ไม่รังแกกันทางออนไลน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. จับมือ ม.มหิดล เผยผลสำรวจพฤติกรรมเด็กถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ยังน่าห่วง หนุนเด็กไทยรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย


กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของเด็กไทย ปี 2563-2564 ผ่านเว็บไซต์ midlkids.com ในจำนวนนักเรียน 2,609 คน จาก 63 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าสมรรถนะ 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พฤติกรรม Cyber bullying ยังคงน่าเป็นห่วง


ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ กล่าวว่า พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี 4 ด้าน คือ 1. เข้าถึงสื่อสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ย 75%, 2. วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน อยู่ที่ 73%, 3. สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูล อยู่ที่ 86% และ 4. ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 71% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาการเข้าถึงสื่อเพื่อให้สามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์


ขณะที่ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า กลุ่มเด็กอายุ 6-8 ปี คะแนนเฉลี่ยด้านที่ 1 อยู่ 56% ห่วงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม ขณะที่กลุ่มอายุ 9-12 ปี เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ที่เป็นทั้งผู้กระทำและเหยื่อ รวมไปถึงวัยที่อยากรู้อยากเห็นและความคึกคะนอง ทำให้ขาดการวิเคราะห์สื่อลดน้อยลง ผู้ปกครอง ภาคการศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรร่วมเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางเพื่อ ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของเด็กไทย เพื่อเติบโตเป็น "พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)"

Shares:
QR Code :
QR Code