หนุนอปท.ภาคใต้ตอนล่าง สร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบ สสส.


หนุนอปท.ภาคใต้ตอนล่าง สร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society  thaihealth


สสส.ยกระดับขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ หนุนอปท. ภาคใต้ตอนล่าง สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน อาหารปลอดภัย ลด ละ เลิกบุหรี่ ลดการปะทะทางความคิดและวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society นำร่องพื้นที่ 16 ตำบล


ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมเครือข่าย 15 ตำบล และ อบต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พร้อมเครือข่าย 15 ตำบล


น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการแผนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 2 แห่ง คือ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น เพราะมีความเปราะบางทางการเมืองสูง สสส.และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จึงเสนอให้ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3.หน่วยงานรัฐในพื้นที่ และ 4.องค์กร ชุมชน และภาคประชาชน มีความแน่นแฟ้น ร่วมมือกันทำงานเพื่อชุมชน และคนในพื้นที่อย่างแท้จริง


หนุนอปท.ภาคใต้ตอนล่าง สร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society  thaihealth


"ด้วยความเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวทางความคิด จึงอยากให้ทั้ง 4 องค์กรหลักร่วมกันทำงานในประเด็นที่ไม่ต้องปะทะกันทางความคิดและวัฒนธรรมมากนัก โดยเน้นไปในประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน อาหารปลอดภัย และการลดละเลิกบุหรี่ เป็นหลัก" น.ส.ดวงพร กล่าว


น.ส.ดวงพร กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะในปี 2563-2564 จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society เนื่องจากปัจจุบันทิศทางและกระแสโลกมุ่งไปทางนั้นหมดแล้ว ชุมชนจึงต้องเชื่อมต่อกับความเป็นไปของโลกให้ได้ ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องแล้ว 16 ตำบล ทั้ง 16 ตำบลจะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย รวมถึงให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัวหรือความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ (Resilience) ของชุมชน สสส.จึงอยากจะเน้นย้ำให้ชุมชนเตรียมแผนรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือโรคระบาด เพื่อลดผลกระทบที่ชาวบ้านจะได้รับให้น้อยที่สุด 


หนุนอปท.ภาคใต้ตอนล่าง สร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society  thaihealth


นายปัญญา ศรีทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กล่าวว่า การได้ร่วมงานกับสำนัก 3 สสส. ทำให้อบต.ทำงานเป็นระบบ มีการจัดทำฐานข้อมูลตำบลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอย่างตรงจุด ทำให้มองเห็นต้นทุนของชุมชนว่ามีอะไร ซึ่งพบว่า เรามีทุนทางภาคีเครือข่าย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และประชาชนที่พร้อมช่วยเหลือขับเคลื่อนการสร้างตำบลสุขภาวะร่วมกัน โดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนในภาคประชาชน ซึ่งทำให้เกิดหลายโครงการ เช่น กิจกรรมปลอดอบายมุข และยาเสพติด ซึ่งอบต. เห็นความเข้มแข็งจึงเข้าไปจุดประกายให้สภาเด็กคิดเรื่องอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เห็นว่า เยาวชนสามารถมีบทบาทและทำอะไรได้อีกหลายเรื่องโดยที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับ เริ่มจากโครงการขยะบุญ นำรายได้ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย


หนุนอปท.ภาคใต้ตอนล่าง สร้างพื้นที่ต้นแบบ Digital Life Society  thaihealth


นายทนง ไหมเหลือง นายกอบต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า ตำบลลำพะยาพร้อมขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ในฐานะที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน(ศจค.) และมี อบต. ลูกข่าย อีก 15 แห่ง เพื่อช่วยกันสร้างตำบลสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับต.ลำพะยามีประชากรราว 3,000 คน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 75 และอิสลามร้อยละ 25 ซึ่งเราเป็นชุมชนพี่น้องอันหนึ่งอันเดียวกัน มีกิจกรรมทำร่วมกันเสมอไม่ว่าจะศาสนาใดทุกคนก็จะไปช่วยกันไม่มีแบ่งแยก นี่คือจุดแข็งของพื้นที่ ต.ลำพะยา ทั้งนี้ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะ เพราะหากแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนเต็มไปด้วยขยะ ชุมชนก็ไม่น่าอยู่ ไม่น่ามอง thaicasinobin

Shares:
QR Code :
QR Code