หนุนวัดเเละพระสงฆ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในช่วงวิกฤติ

                    ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์

เเฟ้มภาพ

                    มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ ภายใต้แนวคิด “สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขร่มเย็น” เพื่อสนับสนุนให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในช่วงวิกฤติ ตามมติมหาเถรสมาคม

                    โดยกำหนดให้วัดเป็นสถานที่ด้านสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนในช่วงวิกฤติ พร้อมสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                    สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เปิดเผยว่า มส.ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2565 เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในแต่ละจังหวัด โดย ดำเนินการคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมจังหวัดละ 5 แห่ง ปัจจุบันมีวัดเข้าร่วม 487 วัด เกิดต้นแบบพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ 21 รูป

                    ด้าน ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 และกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในปี 2565 สสส.พัฒนาวัดในฐานะพื้นที่ต้นแบบที่สร้างสังคมสุขภาวะ 44 พื้นที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค มุ่งเน้นสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชน 5 ประเด็นคือ  1.สิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังสาธารณภัยป่า 2.สุขภาวะ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  3.ระบบเศรษฐกิจวิถีพุทธ เกิดศูนย์ฝึกอาชีพความรู้พื้นฐาน 4.ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สังฆทานต่อบุญ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรม  5.พื้นที่เรียนรู้วิถีพุทธ ผ่านโครงการศึกษาพระปริยัติธรรม ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.pasangha.com  หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Shares:
QR Code :
QR Code