หนุนระบบประปาผิวดิน แก้ปัญหาน้ำช่วงฤดูแล้ง

กระทรวงสาธารณสุข กำชับทุกโรงพยาบาลสำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน  สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน


หนุนระบบประปาผิวดิน แก้ปัญหาน้ำช่วงฤดูแล้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการรับมือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบเหตุสถานการณ์ภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยปีนี้มีโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤต 2 แห่ง คือโรงพยาบาล        พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลขามสะแกแสง เนื่องมาจากลักษณะสภาพความแห้งแล้ง ทำให้คุณภาพของน้ำดิบมีความกระด้างสูง ไม่เหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์


ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ได้มีการดำเนินการดังนี้


1.โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ติดตั้งระบบกรองน้ำ (Reverse Osmosis System) ผลิตน้ำสะอาดได้มากถึงวันละ 18,000 ลิตร ใช้ดื่ม และล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบจากจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้สนับสนุนงบ สร้างระบบกรองน้ำบาดาล พร้อมจัดทำระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนน้ำเข้าสู่ระบบกรองน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม


2. โรงพยาบาลขามสะแกแสง ได้การดำเนินโครงการซ่อมแซมวางท่อประปาโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นแบบแปลนให้งานพัสดุตรวจสอบ พร้อมยื่นขอหนังสือระวางที่ดินต่อสำนักงานที่ดินอำเภอ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลในช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาในปีต่อๆไป ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง  สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน พร้อมสั่งการให้กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบสำรองน้ำ  โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ให้พอใช้ 4 เดือน รองรับการขาดแคลน ให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทุกด้านทั้งการประสานงาน และงบประมาณ


 


 


ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code