หนุนระบบการศึกษาแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ในโรงเรียน

ปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ในโรงเรียน thaihealth


สพฐ. หนุน 40 ร.ร. นำร่องปฏิรูปการศึกษาคู่กับการแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ ขณะที่สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ พบปี 54 เยาวชนดื่มพุ่ง 14% จากปี 44 อยูที่ 11%  

       

27 เม.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า จัดแถลงข่าว “ปฏิรูปการศึกษากับการป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ในนักเรียนและผู้ปกครอง” 


นายพิธาน พื้นทอง ผอ.สนก.สพฐ. กล่าวว่า สำหรับโครงการการปฏิรูปการศึกษากับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นการบูรณาการการงดเหล้า บุหรี่ และ อบายมุข ไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่นักเรียน โดยตั้งเป้าพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีโรงเรียนนำร่องขับเคลื่อนทิศทางการทำงานร่วมกัน จำนวน 40 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ การการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และจะขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ในนักเรียนและผู้ปกครอง ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


ด้าน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ปัญหาเหล้าบุหรี่ถือปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ในโรงเรียน thaihealthเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปากทางของปัญหาอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหมูเด็กและเยาวชน ซึ่งจากสถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักดื่มเยาวชนมีสัดส่วนสูงขึ้น จากปี 2544 ที่มีเพียงร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2554 ในขณะที่นักดื่มสูงวัยลดลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 16.6 นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 13 – 15 ปี สูงถึงร้อยละ 11.7 และยังมีปัญหาร้านจำหน่วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอบล้อมนักเรียนนักศึกษา ทั้งบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ หอพัก จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ไปพร้อมๆกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน


นายวิชัย เจริญพระธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน จ.แม่ฮ่องสอน ตัวแทนเครือข่ายครูโรงเรียนในโครงการบูรณาการการปฏิรปการศึกษากับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในนักเรียนและผู้ปกครอง อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืน มีใจความตอนหนึ่ง ว่า โรงเรียน 40 โรงที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นแกนนำดำเนินการนำร่องโครงการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อวางรากฐานชีวิตให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศ จึงขอให้ สพฐ. สนับสนุนและผลักดันเป็นนโยบายต่อไป เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้สำเร็จและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม รู้จักแก้ปัญหา


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code