หนุนทุกครอบครัว มีหมอประจำบ้าน 3 คน

ที่มา : มติชน


หนุนทุกครอบครัว มีหมอประจำบ้าน 3 คน thaihealth


แฟ้มภาพ


หนุนทุกครอบครัวมีหมอประจำบ้าน 3 คน สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองเพื่อบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคเอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คน ว่า สธ.มีนโยบายสำคัญอันดับต้น คือ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


นายอนุทินกล่าวว่า การระดมความคิด บูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพภาคประชาชน ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จึงเกิดเป็นนโยบาย "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน" โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


นายอนุทินกล่าวว่า นโยบาย "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน" คือ ทุกครอบครัวจะมี 1.หมอประจำบ้าน (อสม.ระดับหมู่บ้าน) ซึ่ง อสม. 1 คน จะรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน 2.หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลระดับตำบล) โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ (รพ.สต., หน่วยงานสาธารณสุข, เทศบาล, กรุงเทพมหานคร คลินิกอบอุ่น ฯลฯ) 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน


โดยประสานการทำงานร่วมกับ อสม. และ 3.หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รับผิดชอบประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริม สุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลระดับจังหวัด

Shares:
QR Code :
QR Code