หนุนทักษะการตลาดออนไลน์ ปรับตัวยุคโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์


หนุนทักษะการตลาดออนไลน์ ปรับตัวยุคโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวยุคโควิด-19 เพิ่มทักษะการตลาดออนไลน์


ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ปรับตัวหลังโควิด ด้วยธุรกิจออนไลน์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย, สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดหนองคาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นายอภิชาต สีสันต์ ผู้แทนผู้จัดการโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ จากผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการที่เปิดร้านออนไลน์ขายสินค้า และดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนมีเพียงร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น  


ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนคู่แข่งในธุรกิจออนไลน์ที่มีจำนวนมากขึ้น สินค้าไม่มีมาตรฐาน ผู้ซื้อไม่รู้จักสินค้าหรือสินค้ายังไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และพบว่าผู้ประกอบการยังไม่สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing มาประยุกต์ใช้เพื่อโปรโมทสินค้าไปยังผู้บริโภค


ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษา แนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์แบบเจาะลึกเป็นรายกิจการ 


ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในธุรกิจเข้าสู่ออนไลน์ ได้รับรู้ถึงวิธีการเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ การเตรียมสินค้าเพื่อนำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ การเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ โดยมีนักธุรกิจในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

Shares:
QR Code :
QR Code