หนุนจ้างคนพิการช่วยทำงาน

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนุนจ้างคนพิการเข้าทำงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


“กระทรวงสาธารณสุข” ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานบริการในสังกัดตามความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 1,230 คน ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 54 ของอัตราส่วน  1 : 100 คน ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการให้ได้รับการจ้างงานอย่างกว้างขวางทั่วถึง


นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศสำรวจและจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 1 : 100 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐ จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานภายในปี 2561


ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวม 227,809 คน จำนวนคนพิการที่ต้องจ้างงานในอัตราส่วน 1 : 100 คน ตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 1 : 100 คน คือ 2,096 คน ขณะนี้หน่วยบริการในสังกัดได้จ้างงานคนพิการเข้าทำงานใน 47 จังหวัด จำนวน 513 คน และหน่วยงานมีแผนการจ้างงานคนพิการประจำปี 2560-2561 ภายในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 54 โดยจะพิจารณาจ้างงานจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ตามความเหมาะสม


โดยหลักการจ้างงานคนพิการของกระทรวงสาธารณสุขมี 3 ลักษณะดังนี้ 1.การจ้างงานตามมาตรา 33 โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจ้างเอง สามารถจ้างคนพิการได้ทุกประเภท แบบเต็มเวลาเป็นลูกจ้างประจำ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.การจ้างตามมาตรา 35 โดยกระทรวงสาธารณสุขจ้างเอง เช่น การให้สัมปทานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ การจัดสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ การฝึกงานแก่คนพิการให้มีความรู้ ทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้ เป็นต้น


และ3.การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35 โดยสถานประกอบการภาคเอกชน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้คนพิการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้ประสานงาน


ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างโอกาสให้คนพิการได้ทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในชุมชน ได้ทำงานใกล้บ้าน ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และได้รับการจ้างงานอย่างกว้างขวางทั่วถึง รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

Shares:
QR Code :
QR Code