หนังสือสร้างสุข สมรรถนะเด็กสร้างได้

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                    ช่วงปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) จะมีอัตราการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทุกด้านในช่วงอายุต่อ ๆ ไป หากเด็กได้รับการกระตุ้นให้ก้านสมองแตกยอดทอดกิ่ง จะเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม และสามารถทำอะไรได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในวัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกว่า สมรรถนะ ซึ่งบางอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางด้าน “หนังสือ” คือตัวช่วยที่ดีที่สุด

  1. พัฒนาการด้านภาษา
  2. พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา
  3. พัฒนาการด้านจินตนาการและการสร้างสรรค์
  4. พัฒนาการด้านอารมณ์
  5. พัฒนาการด้านสังคม
  6. พัฒนาการด้านจริยธรรม
  7. การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
Shares:
QR Code :
QR Code