หนองสนิทโมเดล ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง อาหารปลอดภัย

หนองสนิท

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อบต. หนองสนิท ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการระบบอาหารชุมชนท้องถิ่น โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุน และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. พร้อมด้วยคณะกรรมบริหารแผน คณะที่ 3 และคณะที่ 5 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=317175

Shares:
QR Code :
QR Code