หญิงไทยถูกทำร้ายติด1ใน10โลก

เผยยาเสพติดระบาดเยาวชนเพิ่ม!!

 

 หญิงไทยถูกทำร้ายติด1ใน10โลก

          เผยหญิงไทยถูกสามีทารุณติด 1 ใน 10 ของโลก ตำรวจชี้ 85% ของอาชญากรมาจากครอบครัวแตกแยก พม. ดึงพลังแม่ พลังครอบครัว สร้างครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยยุทธศาสตร์รั้วครอบครัว 4 แผนงาน ทั้งบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมความเข้าใจการป้องกัน สร้างครอบครัวสีขาว

 

          ผุดศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับชุมชน ด้านเครือข่ายแม่รักลูก 4 ภาค ยื่นจดหมายเปิดผนึกฝากถึงรัฐบาล เน้น 6 มาตรการ ให้เรื่องครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติ สร้างชุมชนสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ กวาดล้างแหล่งอบายมุข ยกเลิกอำนาจผู้ว่าฯ วธ. มท. ออกใบอนุญาตสถานบริการมอมเมาเยาวชน พร้อมปันงบ 5% ให้หน่วยงานด้านสังคมดำเนินงาน สร้างสื่อดีให้แก่เยาวชน

 

          เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.52 เมื่อเวลา 15.00 น.ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดโครงการ พลังแม่ พลังครอบครัว เป็นรั้วป้องกันยาเสพติดว่า ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าปี 2550 ผู้ที่ก่ออาชญากรรมมีอาชญากรรม มีถึง 85% ที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น แตกแยก ใช้ความรุนแรงต่อกัน และข้อมูลที่ พม.รวบรวม

 

          พบว่า มีเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงเข้ารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปี 2551 มีจำนวนถึง 1,763 ราย ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 36,687 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

 

          นอกจากนี้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2549 พบหญิงไทยถูกทารุณกรรมจากสามีติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งมี บังกลาเทศ บราซิล เอธิโอเปีย ญี่ปุ่น นามิเบีย เปรู ซามัว เซอร์เบีย ไทย และ แทนซาเนีย และข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อเดือน พ.ค.2552 ยังพบอีกว่า มีการจับกุมคดียาเสพติด 53,752 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดทั้งการค้า การเสพในกลุ่มเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

          นายอิสสระ กล่าวต่อว่า รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 7 โครงการในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว และโครงการปราบปรามยาเสพติด โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ โดย พม. รับผิดชอบรั้วครอบครัว ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยเน้นพลังแม่ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างรั้วครอบครัวให้เข้มแข็งและป้องกันปัญหาต่างๆ

 

          นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผช. รมว. พม. กล่าวว่า พม. ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งครอบครัว 22 หน่วยงาน กำหนดแนวทางดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รั้วครอบครัว เน้น 4 แผนงาน คือ 1. ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูครอบครัวที่มีสมาชิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 188,770 ครอบครัว 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด 5 ล้านครอบครัว 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ครอบครัวทั่วไปในการป้องกันและสร้างครอบครัวสีขาว 13 ล้านครอบครัว และ 4. สร้างกลไกพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวระดับพื้นที่ มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 4,252 ศูนย์เป็นกลไกการทำงาน

 

          ด้าน นางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี ผู้ประสานงานเครือข่ายแม่รักลูก 4 ภาค กล่าวว่า สังคมไทยเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขที่กำลังทำลายสถาบันครอบครัวให้ตกอยู่ในวิกฤตของความอ่อนแอ ดังนั้นทางเครือข่ายแม่รักลูก 4 ภาค จึงขอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ดังนี้

 

          1. จัดทำแผนแม่บทวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องครอบครัว โดยเน้นบูรณาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ

 

          2. สร้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์

 

          3. เพิ่มมาตรการให้ตำรวจกวาดล้างแหล่งอบายมุขที่นำไปสู่ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน และให้ยกเลิกอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ในการออกใบอนุญาตสถานบริการ เพราะไม่สามารถควบคุมได้ แถมยังปล่อยให้แหล่งอบายมุขเข้ามาใกล้วัด โรงเรียน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเยาวชน

 

          4. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 5% และบุคลากรให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภาระกิจ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวต่อไป

 

          5. สร้างพื้นที่ให้เครือข่ายเยาวชนและผู้หญิงมีบทบาท ส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม

 

          6. สร้างพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ในรายการโทรทัศน์และสื่อสาธารณะแก่เด็ก และเยาวชน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update 25-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

นิ่งเฉย=เพิ่มความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวสูง 70%

25 พ.ย. วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

หลากหลายความรุนแรงต่อผู้หญิง…ที่สังคมไม่ควรมองข้าม

ยาเสพติดสูตรใหม่ระบาดหนักภาคใต้

ยาเสพติดระบาด วัยรุ่นหันเสพในหอพัก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code