ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะแห่งแรกของประเทศ

featured

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะแห่งแรกของประเทศ โดยให้มีพื้นที่สาธิตการบรรลุเป้าหมาย 10 ปี สสส. (2555-2564) ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.มีความสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/UYokhk

Shares:
QR Code :
QR Code