ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความเป็นเลิศของประชาชน

ที่มา : MGR Online


แผนปฏิรูปสาธารณสุข 18 เดือน แก้ 4 เรื่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพ บริการ พัฒนาคน และระบบจัดการ


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง การแพทย์ไทยในอนาคต ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุโดยในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2. ระบบบริการ 3. การพัฒนาคน และ 4. ระบบบริหารจัดการ


นพ.โสภณ กล่าวว่า ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ในระยะ 18 เดือน ได้ตั้งเป้าปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ให้มีความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล พัฒนาสมุนไพร สร้างระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ มีการจัดระบบการเงินการคลัง


นอกจากนี้ ยังเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัว ภายในปี 2560 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศ มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code