ส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้

ที่มา : เว็บไซต์ happyreading.in.th


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ happyreading.in.th


ส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ thaihealth


ศูนย์ประสานพลังอ่านชายแดนใต้ ผนึกกำลังขับเคลื่อนให้เด็กและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีฐานพลังการอ่านในวิถีเพื่อคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) หรือเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ได้จัดประชุมเครือข่ายที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อประสานกำลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ผู้แทนจาก ศอ.บต.ท่าน ผอ.อารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  นายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 12  เครือข่ายพยาบาลชุมชน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา กลุ่มเยาวชนสานฝัน สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี เครือข่ายเยาวชน และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เขาร่วมประชุม


โดยได้มีการหารือร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สู่ปฏิบัติการระดับชุมชน  การกระจายหนังสือนิทานสองภาษา (ภาษาไทย-มลายู) สู่พื้นที่ปฏิบัติการ  และทางเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติเรื่องการอ่าน ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 ดังนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือนิทานวรรณกรรมในฝักกริซ ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 2 กันยายน 2561 เวที (S) Heroes for Heroes : Make a Different ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี และวันที่ 6-7 กันยายน 2561 เวที มอ.วิชาการ   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีช่องทางหลักในการสื่อสารองค์ความรู้และกิจกรรมเครือข่ายทางแฟนเพจ พลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power

Shares:
QR Code :
QR Code