ส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดิน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดิน thaihealth


หัวเมืองใหญ่ภาคใต้ตอนบน ลงนาม MOU ส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ชุมพร ระนอง กระบี่ และพังงา จัดให้มีการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีนายฐานิต พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนอง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นตัวแทนของจังหวัดระนองในการลงนาม (MOU) ในครั้งนี้


ภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดิน thaihealth


นายพรเทพ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) กล่าวว่า จังหวัดภาคใต้ตอนบนคือพื้นที่ดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องการเดินและการใช้จักรยานจักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ดำเนินงานโดยสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) โดยการสนับสนุนของ สสส. และชมรมฯ ที่มุ่งหวังให้พลเมือง ชุมชน ประชาชนเลือกการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ มุ่งสู่ความเป็นเมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยปรับกายภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายสัญลักษณ์ กำหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน “Safety Zone” รอบบริเวณโรงเรียน การกำหนดให้โรงแรม ที่พัก สถานีขนส่ง ให้มีที่จอดจักรยานหรือห้องอาบน้ำ


รวมทั้งอาจให้มีเส้นทางที่เอื้อให้คนในเมือง ชุมชน เลือกการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานที่มีรัศมีของการเดินทาง ประมาณ 1-3 กิโลเมตร โดยแนวคิดนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งผลจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต้องใช้เวลาการบูรณาการอย่างน้อย 2-3 ปี เพราะ คือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่พฤติกรรม


การจัดตั้งคณะทำงาน “Walk and Bike Friendly City” ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชน โรงเรียน ชุมชน เป็นคณะทำงาน โดยชมรมฯ สถาบันการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทีมที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้และปรับปรุงกายภาพเมือง ตัวอย่างกิจกรรมย่อยที่ดีในวันนี้ จากกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงาน คือ "หน่วยกล้าเดิน" พวกเขารวมตัวกัน ประมาณ 30-40 คน ทดลองให้ผู้ปกครองจอดรถที่จุดกำหนห่างจากโรงเรียนประมาณ 500-1,000 เมตร ทั้งเช้า-เย็น แล้วพวกเขาจะเดินไป-กลับ จากจุดจอดที่กำหนดมายังโรงเรียน เป็นกิจกรรมทดลองลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียน


 

Shares:
QR Code :
QR Code