สแกนพื้นที่เฝ้าระวังทุพโภชนาการเด็ก

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ พร้อมแจกคู่มือทำอาหารกลางวันเด็กสารอาหารครบ 5 หมู่


สแกนพื้นที่เฝ้าระวังทุพโภชนาการเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบปฏิทินการดำเนินโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนนักเรียนที่บ้านไกลพักนอน โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารในโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โครงการเงินทุนหุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้เขตพื้นที่ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการสู่สังคม โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และโครงการยกระดับระบบการวางแผนบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน


นายชัยยศ กล่าวต่อว่า การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ที่ต้องมีการติดตามเด็กตั้งแต่ต้นปี โดยจะมีการแสกนเป็นรายพื้นที่เพื่อดูว่ามีเด็กกลุ่มใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะเริ่มแสกนเดือน พ.ย. นี้ พร้อมกันนี้ จะมีการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันสำหรับเด็กด้วย โดยจะจัดทำคู่มือ 2 ชุด ได้แก่ คู่มือแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก และคู่มือทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพอาหารโรงเรียนในท้องถิ่น 4 ภาค


โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา และจะจัดพิมพ์เพื่อแจกให้แก่สถานศึกษาต่อไป นอกจากนี้ จะมีการจัดอบรมคุณภาพอาหารกลางวันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนด้วย


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ