สู่สองทศวรรษสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย…กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 20 และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า “สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม” เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเสริมการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบและโครงสร้างการใช้จักรยานที่นั่น ได้นำผู้มาเยือนขี่ “จักรยานสีขาว” ที่จัดไว้ให้ยืมใช้ ออกขี่ทางจักรยานสัมผัสสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ซึ่งมีทางจักรยาน ทั้งทางหลักกว้าง 7 เมตรที่ใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และทางรองกว้าง 1.5 – 2 เมตรที่ใช้การทาสีฟ้าบนถนนหรือทางเท้ามาเป็นทางจักรยาน มีทั้งเป็นช่องทางบนถนนทั่วไปและกั้นแยกต่างหากชัดเจน ป้ายสัญญาณ และการทำงานของทีม รปภ. โดยหยุดแวะชมและแนะนำพื้นที่หรืออาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ พร้อมกับบอกเล่าภาพรวมของระบบจักรยานของที่นั้น รวมทั้งปัญหาที่ยังเผชิญอยู่ เช่น การมีคนภายนอกเข้ามาขโมยจักรยาน เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปที่สำนักงานกองกายภาพฯ ฟังการบรรยายประกอบการฉายภาพ “ข้อควรรู้ก่อนออกสู่ถนนด้วยจักรยาน” โดยนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักจักรยาน การใช้สัญญาณมือ การรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร การดูแลและซ่อมแซมจักรยานให้อยู่ในสภาพดี และการใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เป็นต้น 

จากนั้น นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจักรยาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ชี้ว่า อุบัติเหตุกว่าร้อยละ 30 (ในไทย) ถึงร้อยละ 60 (ในสหรัฐอเมริกา) เกิดจากผู้ขี่พลาดพลั้งล้มเอง ในขณะที่เพียงราวร้อยละ 20 เกิดจากยานพาหนะอื่น  ดังนั้นอุบัติเหตุจักรยานจะป้องกันไปได้มากเมื่อผู้ใช้จักรยานรู้ข้อปฏิบัติในการขี่จักรยานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไปหลายประการ  ก่อนกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงราวเที่ยงวัน

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code