สูบเพียงวันละมวน หัวใจวายเพิ่มขึ้นสองเท่า

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานผลวิจัยล่าสุดว่า ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ แม้จะสูบไม่มากนัก ก็มีความเสียงที่จะเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

งานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาฉบับเดือนธันวาคม ที่ติดตามสุขภาพของพยาบาลอเมริกา 101,000  คน เป็นเวลากว่า 30 ปี พบว่ามีพยาบาลที่เสียชีวิตกะทันหันจากหัวใจวาย 351 คน ในจำนวนนี้ 75 คน เป็นคนที่สูบบุหรี่ 148 คน  เป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่หรือเลิกสูบมาไม่นาน  และ 128  คน  เป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ 

ทั้งนี้ ยอดการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายกะทันหันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในพยาบาลที่สูบบุหรี่น้อยถึงปานกลาง รวมถึงคนที่สูบบุหรี่เพียงวันละมวนเดียว ขณะที่ผู้ที่สูบบุหรี่วันละมากกว่า 25 มวน  มีอัตราการเสียชีวิตจากหัวใจวายเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ โดยพยาบาลที่เลิกสูบบุหรี่มาแล้ว 15-25 ปี จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายลดลงเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

รายงานวิจัยดังกล่าวเตือนว่า แม้แต่ผู้ที่สูบบุหรี่เพียงวันละมวนก็มากเกินไปแล้ว  จึงเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสในวันขึ้นปีใหม่นี้ เปลี่ยนพฤติกรรม หันมาเลิกสูบบุหรี่

สำหรับในประเทศไทย ข้อมูลการสำรวจล่าสุด พ.ศ.2554  พบว่า มีหญิงไทยสูบบุหรี่ 720,000  คน โดยเฉลี่ยสูบวันละ 8.58 มวน  เทียบกับเพศชายที่สูบ 12.2  ล้านคน เฉลี่ยสูบ 10.3  มวนต่อวัน  และจากปี พ.ศ.2552  มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจจากการสูบบุหรี่สูงถึง  10,945  คน

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code