สูบบุหรี่เสี่ยงมะเร็งช่องปาก 7 เท่า

โพลล์เผย 100% รู้พิษภัยบุหรี่

 

       

           ทันตแพทยสมาคมฯ จับมือ สสส. สร้างเครือข่ายหมอฟันแนะเลิกบุหรี่ เตือนสิงห์อมควันเสี่ยงมะเร็งช่องปากมากกว่าคนไม่สูบ 7 เท่า เหตุควัน ความร้อนทำเนื้อเยื่อปากผิดปกติ ผลโพลล์ ยัน สิงห์อมควันเกือบ 100% รู้บุหรี่ทำปากเหม็น ฟันเหลือง แต่ยอมเชื่อหมอฟันหากแนะให้เลิกบุหรี่ 

 

 

สูบบุหรี่เสี่ยงมะเร็งช่องปาก 7 เท่า

 

 

          วันที่ 15 ธ.ค. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2553 เพื่อสร้างความร่วมมือกลุ่มทันตแพทย์ให้ความรู้ประชาชนได้ตระหนักพิษภัยของบุหรี่ และช่วยเลิกบุหรี่

 

           โดย ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา  นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  กล่าวว่า ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (เอแบคโพล) สำรวจประชาชนอายุ 12-60 ปี จำนวน 2,823 ตัวอย่าง จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงวันที่  22 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2553 เรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อการช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบทันตแพทย์ 73.3% เมื่อถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ 65.6% เคยสูบแต่เลิกแล้ว 10.4%  และผู้สูบบุหรี่ 24% กลุ่มตัวอย่างเกินกว่า 4 ใน 5 มีความเข้าใจถูกต้องว่าบุหรี่มีผลต่อสุขภาพเหงือกและฟัน รู้ว่าทำให้ปากเหม็น 95.5% รองลงมาคือ ฟันเหลือง เหงือกคล้ำ 94.9% เสี่ยงเกิดมะเร็งช่องปาก 91.9% และสูญเสียฟัน  85.8%

 

           กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งคือ  55.1% เห็นว่าทันตแพทย์ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้  และในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 89.7% ยินดีรับฟังคำแนะนำเลิกบุหรี่ระหว่างการรักษาฟัน ดังนั้นทันตแพทยสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จะรณรงค์เชิญชวนให้ผู้รับบริการทันตกรรม ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่  ภายใต้โครงการวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ  สสส.ทพ.อดิเรก กล่าว

 

           รศ.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   กล่าวว่า การบริโภคยาสูบทุกชนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปาก 1.มีโอกาสเป็นมะเร็งช่องปากสูงกว่าคนปกติ 7 เท่า เพราะควันและความร้อนจากบุหรี่จะระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ทำให้เพดานปากอักเสบและหนาตัว ในน้ำลายผู้สูบบุหรี่มีสารพิษก่อมะเร็งหลายชนิด จึงมีโอกาสพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อในปากหรือรอยโรคก่อนมะเร็งสูง  2.สารทาร์จากบุหรี่ที่เหนียวจับบนผิวฟันทำให้ช่องปากสกปรก ทำความสะอาดยาก  และทำให้มีกลิ่นปาก ผู้สูบบุหรี่จะมีน้ำลายลดลง จึงฟันผุง่าย 3.สารนิโคตินจากบุหรี่ทำให้หลอดเลือดหดตัว  เลือดเลี้ยงที่บริเวณเหงือกน้อยลง  โรคเหงือกจึงลุกลามง่ายและอาจตอบสนองต่อการรักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควร  อาจส่งผลให้ฟันโยกคลอนและต้องสูญเสียฟันในที่สุด 4.แผลถอนฟันของผู้สูบบุหรี่มักหายช้าและเบ้ากระดูกติดเชื้ออักเสบได้ง่าย และ5.การสูบบุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งของทันตกรรมรากเทียม เพราะมีผลต่อความสำเร็จของการรักษา ทันตแพทย์ จึงเตือนผู้ที่อยากมีฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง  ควรห่างไกลจากการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ              

 

          ทพ.สุธา  เจียรมณีโชติชัย  ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย   กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปากในโรงพยาบาลนำร่อง 4 จังหวัด คือ กระบี่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และสมุทรสาคร มีผู้สูบบุหรี่อายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน และผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 1,683 พบเป็นโรคมะเร็งช่องปาก 11 คน และพบผู้ที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งจำนวน 33 คน  ถือเป็นสถิติที่สูงมาก  ทั้งที่ข้อมูลของของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่าอัตราผู้ป่วยมะเร็งช่องปากของคนไทยอยู่ที่ 6 คนต่อแสนประชากร ดังนั้นการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจังเป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากพบตั้งแต่เริ่มแรก จะเพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยได้ถึง 70%  และยังลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐนับแสนบาทต่อคนด้วย

 

           ด้าน ทพ.ธีระศักดิ์   ชาวสวนเจริญ  ผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่สามารถปรึกษาได้ที่คลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม. 70 แห่งทั่ว กทม.  และคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล 8 แห่ง  คือ รพ.กลาง  รพ.ตากสิน  รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  รพ.สิรินธร รพ.ราชพิพัฒน์  รพ.ลาดกระบังกรุงเทพ  รพ.เวชการุณรัศมิ์ และรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์  ซึ่งขณะนี้มีผู้มาใช้บริการขอคำแนะนำของสถานพยาบาลในสังกัดกทม.แล้วกว่า 7,000คน และสามารถเลิกบุหรี่ได้ 115 คน  ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการเลิกบุหรี่

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

 

Update : 17-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code