สูงวัยต้องทันสมัย เพิ่มความรู้สุขภาพเท่าทันโลกโซเชียล

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ 


สูงวัยต้องทันสมัย เพิ่มความรู้สุขภาพเท่าทันโลกโซเชียล thaihealth


สังคมไทยควรต้องเร่งพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดีทำประโยชน์ต่อสังคม


ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะทีมวิจัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการ "การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้" สนับสนุนโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ขณะนี้พบข้อมูลน่าสนใจว่าสังคมไทยควรต้องเร่งพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดีทำประโยชน์ต่อสังคม และให้มีหลักประกันที่มั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ให้ผู้ที่ยังคงทำงาน สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปอาสาสมัครทั้งที่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยใช้วิธีการตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ศ.ศศิพัฒน์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้จึงได้ถอดบทเรียนจากโรงเรียนและโครงการผู้สูงอายุ 5 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม จ.เชียงราย ร.ร.ผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ร.ร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และสถาบัน กศน. ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา พบว่า ภาพรวม ชุดความรู้สำคัญที่ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ใน ร.ร.ผู้สูงอายุ มี 4 ชุด ความรู้ต้นแบบ ได้แก่ เรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ สังคมที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมให้ข้อคิดเห็นถึงร่างชุดความรู้ดังกล่าวด้วย


"เราพบว่าจุดร่วมที่ผู้สูงอายุไทยต้องการคือ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้อง การรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง หลักการวางตัวไม่ให้เป็นมนุษย์ป้า ภาวะการรับมือทางจิตใจแมื่อต้องสูญเสียคนรัก รวมถึงการรู้ทันโลกโซเชียลที่ทำให้ผู้สูงอายุสนใจกระตือรือร้นอยากเรียนรู้กันมากเพราะทำให้รู้สึกใกล้ชิดลูกหลานและเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น ทั้งนี้ ผลศึกษาจะนำไปสู่การเร่งพัฒนาหลักสูตรใช้นำร่องใน 40 ร.ร.ผู้สูงอายุต้นแบบของกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. หลังทดลองเมื่อเดือนเมษายนนี้ และโครงการจะแล้วเสร็จปี 2560" ศ.ศศิพัฒน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code