สุรินทร์ หนุนเยาวชนร่วมสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมนักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

นายพิภพ ดำทองสุข วันที่ 19 ส.ค.54 ที่ผ่านมา นายพิภพ ดำทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแลรักษา และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

สุรินทร์ หนุนเยาวชนร่วมสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

สำหรับการอบรมในวันนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความสำคัญของการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน การบรรยายเรื่องศาสนากับการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยพระอาจารย์คำรณ สิงโตทอง รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ การสร้างสุข ปลอดเหล้า อบายมุข โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และสุดท้ายเป็นเรื่องแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จำนวน 30 โรงเรียน 150 คน และครู จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน

เรื่อง: อภิชัย สุบินชัย
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code